Categories: None [Edit]

terraforming

https://rubygems.org/gems/terraforming
Export existing AWS resources to Terraform style (tf, tfstate)

Total

Ranking: 9,890 of 153,605
Downloads: 63,219

Daily

Ranking: 6,763 of 153,575
Downloads: 45

Depended by

RankDownloadsName
105,8162,420terraforming-dnsimple

Depends on

RankDownloadsName
5434,257,557rspec
9296,821,174multi_json
11290,136,299rake
16254,418,436thor
9769,339,848simplecov
20833,075,092aws-sdk-s3
21431,891,274aws-sdk-kms
25026,604,049aws-sdk-ec2
30122,604,853aws-sdk-dynamodb
30322,358,257aws-sdk-sqs
30822,076,956aws-sdk-sns
31521,512,074aws-sdk-route53
31621,440,431aws-sdk-rds
31721,396,210aws-sdk-cloudwatch
32221,262,501aws-sdk-iam
33220,774,075aws-sdk-autoscaling
33420,718,714aws-sdk-elasticloadbalancing
34020,477,685aws-sdk-elasticloadbalancingv2
34820,301,245aws-sdk-redshift
38819,804,931aws-sdk-efs

Owners

#GravatarHandle
1icondtan4