Atomita's Gems

icon
#Total RankDaily RankNameSummary
13,2032,519fluent-plugin-aws-elasticsearch-servicethis is a Output plugin. Post to "Amazon Elasticsearch Service".