Categories: None [Edit]

MovableInkAWS

https://rubygems.org/gems/MovableInkAWS
AWS Utility methods for MovableInk

Total

Ranking: 8,778 of 181,049
Downloads: 293,172

Daily

Ranking: 9,148 of 181,034
Downloads: 124

Depended by

RankDownloadsName

Depends on

RankDownloadsName
21,238,631,988aws-sdk-core
31,088,464,324aws-sigv4
22800,595,879faraday
26738,030,988aws-sdk-s3
109304,032,508httparty
169197,214,197aws-sdk-ssm
186177,041,668aws-sdk-ec2
270119,889,357aws-sdk-sns
292112,801,602aws-sdk-cloudwatch
303108,229,915aws-sdk-iam
318103,764,932aws-sdk-lambda
33199,196,001aws-sdk-route53
36391,422,062aws-sdk-rds
40083,300,318aws-sdk-autoscaling
42477,858,294aws-sdk-athena
43376,506,589aws-sdk-elasticache
57567,055,022aws-sdk-eks
1,43417,946,813diplomat

Owners

#GravatarHandle
1iconmovableinkdev